Služební činnost spojená s přímým účinkováním pro AČR

 je velice rozsáhlá a skládá se z následujících vystoupení :

·        Protokolární akce prezidenta republiky, senátu a parlamentu ČR, MO aj. 

·        Vojenské delegace

·        Státní delegace

·        Vojenské přísahy

·        Vojenská shromáždění, slavnostní nástupy útvarů, akce pro vojenské veterány apod.

      

·        Pietní a vzpomínkové akty ( kladení věnců )

·        Vojenské pohřby

      

Koncerty v pochodové sestavě

     jsou většinou prováděny v souvislosti s nějakou výše uvedenou slavnostní akcí a slouží k její přímé propagaci a zároveň k reprezentaci AČR na veřejnosti.  Zde je nutno podotknout, že Vojenská hudba Hradec Králové má k těmto koncertům zřízeny speciální taneční pochodové knížky, jež obsahují kromě klasických vojenských pochodů i hudbu filmovou, taneční, či scénickou a na každém takto koncipovaném vystoupení se vojenská hudba dostává do podvědomí posluchačů jako  nedílná součást armády a v první řadě jako plně profesionálně vycvičená vojenská jednotka.

      

Show-program

    je další dnes již nedílnou součástí odborné přípravy vojenských hudeb. Jedná se o sestavu několika hudebních děl, která jsou laděna do určitého pořadovo-estrádního pojetí a během nichž hudba vytváří díky odborně vypracované choreografii různé obrazce. Tyto show-programy jsou velice náročné na přípravu, ale zároveň patří k tomu nejmodernějšímu a zároveň nejefektivnějšímu, co vojenské hudby ve světě mohou divákům - zejména na přehlídkách a festivalech - předvést.

 

 

Služební činnost nepřímo spojená s účinkováním pro AČR
a její reprezentace na veřejnosti

Večerní koncerty

     jsou  spolu s  chrámovými koncerty nejnáročnější uměleckou činností vojenských hudeb. Repertoár se volí dle určité příležitosti, nebo jen s ohledem na přání pořadatele.

 

  Koncerty chrámové hudby

     se stávají běžnou součástí odborné činnosti Vojenské hudby Hradec Králové, neboť jsou každoročně žádány ze strany armádních představitelů v posádce Hradec Králové a zároveň prezentují profesionální připravenost vojenských hudeb. Kladné ohlasy jsou též ze stran představitelů církve, či města Hradec Králové.

     O tom, že umění vojenských hudebníků je velice oceňováno i v civilním uměleckém světě, svědčí i zájem o spolupráci ze strany civilních souborů ( smíšený pěvecký sbor Smetana nebo smíšený pěvecký sbor Pedagogické fakulty v Hradci Králové ).

     Program těchto koncertů je volen dle určitých příležitostí, či ročních období. Hudbu si většinou dirigenti aranžují sami, neboť originálních skladeb pro tato vystoupení je opravdu málo. V roce 2002 jsme započali spolupráci s šéfdirigentem Vojenské hudby Tábor pplk.Václavem Matouškem, který je vynikající aranžér v oblasti dechových orchestrů a právě skladby z jeho instrumentátorské dílny zaznívají při našich chrámových koncertech nejčastěji.

Promenádní koncerty

     jsou jednou z nejstarších a nejčastějších disciplín, které vojenské hudby absolvovaly již za Rakouska-Uherska a jež si získaly obrovský zájem posluchačů. Vojenská hudba Hradec Králové se taktéž podílí na promenádních koncertech, a to jak v Hradci Králové, tak v zahradě Na Valech v areálu Pražského hradu nebo v lázních Poděbrady, či pro lázeňské hosty na kolonádě v Teplicích.

     Zde dirigenti spolu s uměleckou radou orchestru volí repertoár populární a posluchačsky přitažlivý, kde zazní světové melodie našich i zahraničních autorů. Koncertů se zúčastňují posluchači všech věkových skupin a proto tyto koncerty nemají výhradně koncertní (symfonický) program.

Výchovné koncerty

     jsou koncipovány tak, aby školní děti zaujaly z hlediska výchovného, zábavného a chronologického. Vzhledem k tomu, že výchovné koncerty prováděné vojenskou hudbou jsou atypické, mají  za cíl podnítit v mládeži vztah k vlasti, tradicím a v neposlední řadě k armádě, což může v budoucnosti sehrát velkou roli při volbě povolání. Díky vhodně laděným programům je možné dětem předvést řadu neobvyklých hudebních nástrojů a zároveň ukázat rozmanitost použití vojenských hudeb v AČR.

     Vojenská hudba Hradec Králové volí nejosvědčenější obsah v podobě představování jednotlivých nástrojů, kdy hráč zahraje krátký známý úryvek, aby dětem připomněl, kdy tento nástroj slýchají, aniž si to uvědomují a posléze následuje sólo tohoto nástroje s doprovodem orchestru, nebo sólo celé nástrojové sekce viz.N.Rimskij – Korsakov  Let čmeláka ( sekce klarinetů ), nebo J.Dřevikovský  Bobr ( sekce pozounů ).

     Orchestr má ve svém archivu řadu známých skladeb, které děti zaujmou, neboť je znají z televize, či jiných médií, jako např. Simpsnovi, Indiana Jones, Pyšná princezna, Sněhurka aj.

 

 

Účinkování malého tanečního orchestru

     je spojeno s pořádáním neformálních resp. společenských a kulturních aktivit příslušníků vojenských útvarů a zařízení. Pro tyto příležitosti Posádková hudba Hradec Králové disponuje Malým tanečním orchestrem, který v současné době umělecky vede a řídí prap. Jiří Kroupa a který je možné využít na všechny typy plesů, společenských setkání apod. Tento orchestr je složen ze tří hudebníků  a zpěvačky.

 

Činnost  žesťového kvintetu

 Uměleckým vedoucím kvintetu je Vedoucí instruktor npor.Jiří Boček. Toto těleso se skládá z nástrojů:

 

·        Trubka 1

·        Trubka 2

·        Lesní roh

·        Pozoun

·        Tuba

 

     Žesťový kvintet reprezentuje AČR na akcích, kde z kapacitních důvodů není možno využít obsazení celé Vojenské hudby, což jsou především výchovné koncerty a akce spojené s mládeží. Kvintet však již vystupoval  u příležitosti chrámového  koncertu, či v divadle v Malých Svatoňovicích. O repertoár se stará dirigent poručík Richard Czuczor, který vytváří aranžmá z pohádek pro děti, ale i z oblasti vážné hudby.